Plastik som bæredygtigt materiale

Plastik er som materiale ikke godt for klimaet. Plastik vil efter endt brug enten blive brændt og nedbrydes til CO2 eller ende op som forurenende affald, bl.a. i have og floder. I udgangspunktet er plastik derfor ikke et bæredygtigt materiale.

Fossil-baseret plast er plastisk fremstillet af olie og gas.

Biobaseret plast (PLA) er plastik fremstillet af biomasse, fx majs, sukkerroer, sukkerør, halm eller bioaffald. 

Biobaseret plast er, sammenlignet med fossilt plast, relativt bæredygtigt, da det indeholdte kulstof er en del af det recirkulerende kulstof i vores økosystem (planterne optager CO2 fra atmosfæren ved dyrkning og det er denne CO2 der senere udledes ved forbrænding). Almindeligt plastik, som er fremstillet på olie og gas, har i modsætning hertil efter endt livscyklus en yderligere tilførsel af CO2 til atmosfæren. 

Dog kan biobaseret plast være produceret af fødevarer til dyr og mennesker eller beslaglægge jordarealer, der kunne bruges til produktion af fødevarer, ligesom der kan være brugt pesticider i dyrkningen, og disse forhold gør, at biobaseret plast ikke nødvendigvis er en miljømæssig fordel. Biobaseret plast fremstillet af vores bioaffald er mere bæredygtigt, end hvis det produceres fra nyt plantemateriale.

Bionedbrydeligt plast kan nedbrydes til CO2 og vand i industrielle komposteringsanlæg under helt særlige forhold. Der findes pt. ikke dokumentation for, at bionedbrydelig plast nedbrydes bedre end fossil-baseret plast. Og da der ikke indsamles bionedbrydeligt plastaffald til de industrielle komposteringsanlæg bliver den bionedbrydelige plast i langt de fleste danske husholdninger ikke bionedbrudt, men derimod smidt til restaffald, hvor det forbrændes. Bionedbrydeligt plast kan qua dets sammensætning ikke genanvendes, og må derfor ikke sorteres som plastaffald, da det forringer eller ødelægger kvaliteten af de andre typer plast, der kan genanvendes. Bionedbrydelig plast kan altså hverken selv genanvendes og risikerer, hvis det bliver forkert affaldssorteret som almindeligt plast, at forringe muligheden for genbrug af de andre typer plast.

Genbrugsplast: Genbrugsplast er et bæredygtigt materiale, da genbrugsplast fungerer som kulstofdepot for plastikkens høje kulstofindhold.

Det bæredygtige valg af plastik

I nogle sammenhænge er plastik det mest bæredygtige materiale at benytte. Dette gælder fx til madvarer, ved transport og når ting skal beskyttes. 

  • Plastik omkring madvarer
    Plastik forlænger madvarers holdbarhed. Idet madspild har en større negativ klimaeffekt end brugen af plastik til beskyttelse af madvarerne, kan plastik være et bæredygtigt valg. Biobaseret plast er velegnet til fødevarer.
  • Plastik til at beskytte ting
    Plastik kan beskytte ting, og dermed undgå slitage af tingen, som igen medfører at ting smides ud før tid. Når ting smides ud før tid, har det en negativ klimaeffekt. Under fx transport kan det således være et bæredygtigt valg at beskytte ting med plastik, hvis det forlænger tingens holdbarhed.
  • Plastik ved transport af varer
    Plastik er et let materiale (lettere end fx pap), hvilket gør det effektivt til transport, idet det lette materialevalg reducerer mængden af brændstof brugt under transporten.

Det er dog vigtigt, at plastik efter endt brug sendes til korrekt genanvendelse.

Brug 6 minutter mere på at se National Geographics 'Plastic 101'.

 

Send en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort